ετήσια δαπάνη [με-ΦΠΑ]  
 
 
  1.000 €           15.000 €  
                 
      ετήσια κατανάλωση ρεύματος σε kWh  
 
 
  10.000 kWh           150.000 kWh  
                 
απόδοση kWp/έτος-  kWh/kWp/έτος απαιτούμενο φωτοβολταϊκό  
                 
           
                 
επιλογή- φωτοβολταϊκού-  kWp   εκτίμηση κόστους  
παραγωγή φωτοβολταϊκού
         
                 
 
 
                 
ποσοστό επιδότησης-  %   ποσό επιδότησης  
          ίδια κεφάλαια  
          τραπεζικός δανεισμός  
ταυτοχρονισμός-  %   ετήσια εξοικονόμηση [χωρίς ΦΠΑ]  
          απόσβεση κεφαλαίου  
        ετήσια απόδοση επένδυσης  οοοοοοοοο[IRR]  
επιτόκιο δανεισμού-  %   ετήσια δόση δανείου  
διάρκεια δανείου-  έτη          
                 
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΗ ΧΩΡΙΣ & ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ  
                 
    Χωρίς- φωτοβολταϊκό-                   Με- φωτοβολταϊκό- Εξοικονόμηση  
  Πάγια Χρέωση  
  Χρέωση Ενέργειας  
  ΥΚΩ  
  ΕΤΜΕΑΡ  
  Λοιπές Χρεώσεις  
  ΕΦΚ  
  Ειδικό Τέλος 5‰  
ΣΥΝΟΛΟ [χωρίς ΦΠΑ]  
  Φ.Π.Α.