κατηγορία τιμολογίου ΔΕΗ  
   
    περιοχή  
   
    εγκατάσταση σε  
   
                       
                       
     
  (εδώ έως 16.000 kWh/έτος)      
ετήσια κατανάλωση νύχτας σε kWh      
  (εδώ έως 8.000 kWh/έτος)      
  απαιτούμενο φωτοβολταϊκό      
         
                       
                       
επιλογή μεγέθους φωτοβολταϊκού σε kWp      
         
ετήσια παραγωγή φωτοβολταϊκού      
  κάλυψη κατανάλωσης      
  μέση επένδυση      
                       
                       
  ποσοστό ταυτοχρονισμού (%)      
  ετήσια εξοικονόμηση      
  ετήσια απόδοση επένδυσης      
  απόσβεση