Click Fraud Protection
Copyright © 2020 Solairepv 
all rights reserved

Net-Metering

 

Τι είναι Net-Metering


Net-metering ή «Αυτοπαραγωγή με Ενεργειακό Συμψηφισμό» είναι η δυνατότητα να παράγετε ο ίδιος, με χρήση φωτοβολταϊκού συστήματος, την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνετε, ενώ ταυτόχρονα παραμένετε συνδεδεμένος στο δίκτυο, το οποίο χρησιμοποιείτε ως "αποθήκη" ενέργειας.

Έτσι, όταν η παραγωγή είναι μεγαλύτερη από την κατανάλωση, το πλεόνασμα "αποθηκεύεται" στο δίκτυο και χρησιμοποιείται όταν η παραγωγή δεν επαρκεί. Ο τελικός συμψηφισμός πραγματοποιείται κάθε τρία έτη και συνεπώς το φωτοβολταϊκό σύστημα πρέπει πρακτικά να σχεδιάζεται με βάση την ετήσια κατανάλωσή σας.

Δικαίωμα εγκατάστασης έχουν τα φυσικά πρόσωπα (νοικοκυριά ή επιτηδευματίες) και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τα οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους τον χώρο εγκατάστασης, είτε έχουν την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη.

Σε σχέση με τα "Φωτοβολταϊκά στη Στέγη", στο Net-metering η παραγόμενη ενέργεια συμψηφίζεται με αυτήν που καταναλώνουμε και δεν πωλείται σε μια συμφωνημένη τιμή στο δίκτυο. Έτσι, ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος μειώνεται σημαντικά, με το όφελος να αυξάνει κάθε χρόνο, ανάλογα με την αύξηση της τιμής του ρεύματος.

Επιπλέον, το Net-metering αφορά εξοικονόμηση και όχι εισόδημα, το οποίο θα μπορούσε στο μέλλον κάποια ατιγμή να φορολογηθεί.

Σε σχέση με τα "Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά", με το Net-metering ο αυτοπαραγωγός δεν χρειάζεται μπαταρίες, γιατί χρησιμοποιεί το δίκτυο για την αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας. Συνεπώς ένα φωτοβολταϊκό σύστημα Net-metering είναι φθηνότερο από ένα Αυτόνομο φωτοβολταϊκό, για την κάλυψη των ίδιων καταναλώσεων.

Επιπλέον, η σύνδεση με το δημόσιο δίκτυο, εξασφαλίζει ουσιαστικά 100% αξιοπιστία στην ηλεκτροδότηση.

     Eνημερωτικό του Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών
     Έντυπο "Ερωτήσεις-Απαντήσεις" του ΔΕΔΔΗΕ

Πώς λειτουργεί


Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από το φωτοβολταϊκό σύστημα (ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ), τροφοδοτεί αρχικά τις καταναλώσεις της εγκατάστασης, που είναι σε λειτουργία τη δεδομένη στιγμή.

Εάν μέρος της παραγόμενης ενέργειας περισσεύει, αυτή διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ (ΕΓΧΕΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ), ενώ όταν χρειάζεται επιπλέον ενέργεια, αυτή απορροφάται από το δίκτυο της ΔΕΗ (ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ).

Οι τρεις αυτές ποσότητες ενέργειας (ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ, ΕΓΧΕΟΜΕΝΗ και ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ), καταγράφονται από δύο μετρητές και συγκεκριμένα:

           Η ΕΓΧΕΟΜΕΝΗ και η ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ, με τη βοήθεια μετρητή διπλής κατεύθυνσης-καταμέτρησης. Ο μετρητής αυτός εγκαθίσταται στη θέση του υφιστάμενου, με ευθύνη του ΔΕΔΔΗΕ.

           Η ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ από το φωτοβολταϊκό, με τη βοήθεια άλλου μετρητή, ο οποίος εγκαθίσταται με ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη, συνήθως μαζί με το φωτοβολταϊκό.

nm how it works

Από τη διαφορά ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ-ΕΓΧΕΟΜΕΝΗ, προκύπτει η ΧΡΕΩΣΤΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, αυτή δηλαδή που προμηθεύεται ο ιδιοκτήτης από τον πάροχο και για την οποία χρεώνεται από αυτόν. Εφόσον η ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ είναι μικρότερη ή ίση από την ΕΓΧΕΟΜΕΝΗ, η χρέωση για την ενέργεια είναι μηδενική.

Η ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ από το φωτοβολταϊκό, καταμετράται επίσης, για τον υπολογισμό της ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ στην εγκατάσταση, η οποία και επηρεάζει, σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, κάποιες από τις χρεώσεις (ΥΚΩ).

Τέλος, το ποσοστό της ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, το οποίο καταναλώνεται απευθείας στην εγκατάσταση, είναι ο ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, που επηρεάζει σε κάποιο βαθμό το μέγεθος της εξοικονόμησης: Όσο μεγαλύτερος είναι ο ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, τόσο μεγαλύτερη η εξοικονόμηση στον λογαριασμό του ΔΕΔΔΗΕ.

Ο λογαριασμός ρεύματος


Ο συμψηφισμός πραγματοποιείται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό του ρεύματος, με τελική εκκαθάριση στο τέλος κάθε τριετίας, ενώ οι χρεώσεις υπολογίζονται ως εξής:

    Έως Μηδενισμός : ΧΡΕΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, "ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ" και Ε.Φ.Κ.

    Σημαντική Μείωση (με βάση την ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ): ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ και ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΤΜΕΑΡ

    Σημαντική Μείωση (αναλογικά με το ύψος του λογαριασμού): Φ.Π.Α.

    Χωρίς Μείωση : ΠΑΓΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ, ΕΡΤ και ΥΚΩ.


Σαν αποτέλεσμα των παραπάνω:

    Mε την εγκατάσταση του Net-metering, ο λογαριασμός ρεύματος μειώνεται σημαντικά (συνήθως περίπου στο 30% του αρχικού, εξαιρουμένων των Δημοτικών Τελών και ΕΡΤ).

    Τόσο μεγαλύτερη είναι η εξοικονόμηση, όσο περισσότερη από την παραγόμενη ενέργεια καταναλώνεται άμεσα (υψηλότερος ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΙΣΜΟΣ).


Μπορείτε να υπολογίσετε, με σχετική ακρίβεια, το ύψος της εξοικονόμησης για την δική σας περίπτωση, στις σελίδες μας:

    Υπολογισμός Net-Metering για κατοικίες

    Υπολογισμός Net-Metering για εταιρείες

    Υπολογισμός Net-Metering για αγρότες

 

Τι κερδίζει ο καταναλωτής


Η εξασφάλιση χαμηλής, αλλά και σταθερής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος για 25 έτη, ανεξάρτητα μάλιστα από όλες τις μελλοντικές αυξήσεις της τιμής του, καθιστούν το Net-metering ιδιαίτερα συμφέρον, για τους περισσότερους τουλάχιστον καταναλωτές.

Ιδιαίτερα για μεγαλύτερες καταναλώσεις σε κατοικίες, αλλά και για (όλες σχεδόν) τις επαγγελματικές εγκαταστάσεις, η απόσβεση της επένδυσης μπορεί να πραγματοποιηθεί σε 5 έως 6 έτη. Αυτό σημαίνει ότι, για τα επόμενα 19-20 έτη, ο ιδιοκτήτης Net-metering απολαμβάνει κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, περίπου στο 1/3 του αρχικού.

Η επένδυση συνδέεται τελικά με μια ετήσια απόδοση κεφαλαίου, που σχεδόν πάντα ξεπερνάει το 16% και στις περισσότερες περιπτώσεις είναι γύρω στο 20%, αποδόσεις ιδιαίτερα ελκυστικές, ειδικά εάν συγκριθούν με τα τρέχοντα τραπεζικά επιτόκια.

Ειδικά για τις αγροτικές εγκαταστάσεις και για λόγους μείωσης του κόστους στην αγροτική παραγωγή, έχει προδημοσιευτεί και αναμένεται σύντομα να εφαρμοστεί σχέδιο του ΥΠΑΝ, για επιδότηση των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων αυτοπαραγωγής. Με τα προβλεπόμενα ποσοστά επιδότησης, που θα κυμαίνονται από 40 έως και 85%, ο χρόνος απόσβεσης της επένδυσης θα κυμαίνεται από 2,5 έως 4 έτη και η ετήσια απόδοση ιδίων κεφαλαίων, από 25% έως και 40%.

Αναλυτικά μπορείτε να υπολογίσετε την οικονομική απόδοση του Net-metering στη δική σας περίπτωση, στις σελίδες μας:

    Υπολογισμός Net-Metering για κατοικίες

    Υπολογισμός Net-Metering για εταιρείες

    Υπολογισμός Net-Metering για αγρότες

 

Επιτρεπόμενη ισχύς


      Hπειρωτική χώρα και διασυνδεδεμένα νησιά:    Για τη Χαμηλή Τάση έως 20 kWp ή 100% της συμφωνημένης ισχύος της εγκατάστασης κατανάλωσης (ό,τι είναι μεγαλύτερο), με όριο τα 250 kWp για τη Χαμηλή και 3 ΜWp για τη Μέση Τάση.

      Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά:    Γενικά έως 100% της συμφωνημένης ισχύος της εγκατάστασης κατανάλωσης, με όριο τα 20 kWp. Ειδικά για Κω, Λέσβο, Θήρα, Χίο και Σάμο, ισχύει όριο 50 kWp.

Εξαιρέσεις

      Ειδικά για Κρήτη και Ρόδο:  Έως 100% της συμφωνημένης ισχύος της εγκατάστασης κατανάλωσης, με όριο τα 100 kWp.

      Ειδικά για την Πελοπόννησο και την Εύβοια νότια του Αλιβερίου, καθώς και για Άνδρο-Τήνο, ισχύουν τα όρια για την Ηπειρωτική χώρα, μέχρι την εξάντληση των περιθωρίων 30 MWp και 10 MWp αντίστοιχα.

      Για νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελείς σκοπούς, στα Μη Διασυνδεμένα Νησιά ισχύουν αυξημένα όρια: 500 kWp (Μέση Τάση) για Κρήτη ή Ρόδο και 100 kWp για τα υπόλοιπα νησιά.

      Σε εγκαταστάσεις κατανάλωσης με μονοφασική σύνδεση η ισχύς του φωτοβολταϊκού συστήματος περιορίζεται σε 5 kWp.

Μέρη εγκατάστασης


Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να εγκατασταθούν επί κτιρίων, εδάφους ή άλλων κατασκευών, περιλαμβανομένων και αυτών του πρωτογενούς τομέα (αγροτικές αποθήκες, κτηνοτροφικές μονάδες, κλπ), σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία.

Τα συστήματα εγκαθίστανται στον ίδιο χώρο με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης που τροφοδοτούν ή σε όμορο χώρο.

Ειδικά για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, καθώς και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελείς σκοπούς, επιτρέπεται επίσης η εγκατάσταση και με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.

Εικονικός είναι ο συμψηφισμός της ενέργειας από ένα φωτοβολταϊκό, με αυτήν που καταναλώνεται σε διαφορετικές εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού. Μπορεί δηλαδή με ένα φωτοβολταϊκό, να καλυφθούν για παράδειγμα οι ανάγκες λειτουργίας αντλιών άρδευσης σε όλα τα χωράφια του (ίδιου) παραγωγού.

Όροι και Προϋποθέσεις


     Η Σύμβαση Συμψηφισμού Προμηθευτή-Αυτοπαραγωγού έχει διάρκεια 25 έτη, με έναρξη την ενεργοποίηση της σύνδεσης του Φωτοβολταϊκού.

     Πρέπει να υπάρχει ενεργή και μόνιμη παροχής ρεύματος, στο όνομα του ενδιαφερομένου, με την οποία τροφοδοτείται η εγκατάσταση κατανάλωσής του.

     Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει τη νόμιμη χρήση του χώρου εγκατάστασης.

     Το Φωτοβολταϊκό σύστημα εγκαθίσταται στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης και αντιστοιχεί σε έναν μετρητή κατανάλωσης. Εξαιρείται το “εικονικό Net-metering”, όπου ένα σύστημα μπορεί να αντιστοιχεί σε περισσότερους μετρητές η εγκαταστάσεις και ισχύει για τους (κατ’ επάγγελμα) αγρότες και νομικά πρόσωπα με κοινοφελείς σκοπούς.

     Το εικονικό net-metering, ισχύει επιπλέον μόνο για παροχές του ίδιου επιπέδου τάσης.

     Σε κοινόχρηστο χώρο κτιρίου, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός ή περισσότερων φωτοβολταϊκών συστημάτων, ένα για κάθε μετρητή κατανάλωσης. Αναγκαία προϋπόθεση, είναι να συμφωνούν όλοι οι συνιδιοκτήτες.

     Για συστήματα επί εδάφους, επιτρέπεται η χρήση συστημάτων ηλιακής ιχνηλάτησης (trackers).

     Εάν ο επικαρπωτής και ο κάτοχος ψιλής κυριότητας δεν είναι το ίδιο πρόσωπο, ο επικαρπωτής μπορεί να εγκαταστήσει σύστημα Net-metering χωρίς τη συναίνεση του ψιλού Κυρίου, ενώ ο κάτοχος της ψιλής κυριότητας χρειάζεται την συναίνεση του επικαρπωτή.

     Πρέπει να έχουν εξοφληθεί (ή ρυθμιστεί) οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος.

     Δεν είναι δυνατή η συνύπαρξη συστήματος Net-metering με σύστημα του «Ειδικού Προγράμματος Στεγών», για τον ίδιο αριθμό παροχής.

     Σε τριφασική παροχή γίνεται αποδεκτή αποκλειστικά τριφασική σύνδεση του Φωτοβολταϊκού συστήματος, δηλαδή με τριφασικό αντιστροφέα και τριφασικό μετρητή.

     Σε μονοφασικές παροχές, η ισχύς του Φωτοβολταϊκού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 kW. Για μεγαλύτερη ισχύ Φωτοβολταϊκού, απαιτείται μετατροπή της παροχής σε τριφασική.

     Η αύξηση της ισχύος του Φωτοβολταϊκού συστήματος Net-metering μετά την ενεργοποίηση της σύνδεσης θα είναι δυνατή, με υποβολή νέου αιτήματος, νέα Προσφορά Σύνδεσης και ανάλογη τροποποίηση των Συμβάσεων Σύνδεσης και Συμψηφισμού.

     Φωτοβολταϊκά συστήματα που εγκαταστάθηκαν στο πλαίσιο του "Ειδικού Προγράμματος στεγών", μπορούν να μετατραπούν σε Net-metering, για το εναπομένον χρονικό διάστημα έναντι της 25ετίας, με σχετικό αίτημα και νέες Συμβάσεις Σύνδεσης και Συμψηφισμού.

     Η εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες), παράλληλα με φωτοβολταϊκό σύστημα Net-metering, είναι πλέον αποδεκτή, με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας προς τον ΔΕΔΔΗΕ.

Διαδικασία αδειοδότησης


Η διαδικασία αδειοδότησης για μια εγκατάσταση Net-metering, είναι όμοια με αυτήν για τα "Φωτοβολταϊκά σε Στέγη". Ξεκινάει με την υποβολή της Αίτησης Σύνδεσης, με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, προς τον πάροχο (ΔΕΔΔΗΕ), ο οποίος ελέγχει εάν καλύπτονται οι ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις και καταθέτει την προσφορά του.

Αναλυτικά, τα βήματα που απαιτούνται για την αδειοδότηση μιας εγκατάστασης Net-metering, καθώς και τα σχετικά προβλεπόμενα έντυπα, είναι:

Βήματα για την αδειοδότηση από την αίτηση έως τη σύνδεση:

           Αίτηση Σύνδεσης στην τοπική μονάδα Δικτύου (Περιοχή).

           Προσφορά Σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ, εντός μηνός. Η προσφορά αυτή ισχύει για 3 μήνες.

           Αποδοχή της Προσφοράς Σύνδεσης και αίτηση κατάρτισης της Σύμβασης Σύνδεσης.

           Υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης, εντός 15 ημερών από την αίτηση, με καταβολή του συμβατικού κόστους.

           Εγκατάσταση των μετρητών από τον ΔΕΔΔΗΕ, εντός μηνός από την υπογραφή της Σύμβασης.

           Υποβολή αιτήματος κατάρτισης της Σύμβασης Συμψηφισμού.

           Υπογραφή της Σύμβασης Συμψηφισμού, εντός 15 ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.

           Υποβολή αίτησης ενεργοποίησης της σύνδεσης, με υποβολή των προβλεπόμενων εγγράφων.

           Τηλεφωνική ειδοποίηση από τον ΔΕΔΔΗΕ, για την ημερομηνία ελέγχου της εγκατάστασης.

           Έλεγχος και Ενεργοποίηση της σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Σχετικά έντυπα και πληροφορίες

         Αίτηση Σύνδεσης (με οδηγίες για τα προβλεπόμενα έγγραφα)

         Υπεύθυνη Δήλωση Πελάτη-Μηχανικού

         Αίτηση Κατάρτισης Σύμβασης Σύνδεσης

         Σύμβαση Σύνδεσης

         Αίτηση Ενεργοποίησης

         Περιοχές ΔΕΔΔΗΕ - Ηπειρωτική χώρα και διασυνδεμένα νησιά

         Περιοχές ΔΕΔΔΗΕ - Ηπειρωτική χώρα και μη διασυνδεμένα νησιά

 Net-Metering - Κατοικίες

Net-Metering - Κατοικίες

Υπολογίστε την εξοικονόμηση και την απόδοση της επένδυσής σας, για την κατοικία σας.
Net-Metering - Εταιρείες

Net-Metering - Εταιρείες

Υπολογίστε την εξοικονόμηση και την απόδοση της επένδυσής σας, για την εταιρεία σας.
Net-Metering - Αγρότες

Net-Metering - Αγρότες

Υπολογίστε τις αποδόσεις του Net-Metering, για την αγροτο-κτηνοτροφική σας εγκατάσταση.
Τιμή Φωτοβολταϊκού

Τιμή Φωτοβολταϊκού

Υπολογίστε την τιμή του φωτοβολταϊκού, με τον εξοπλισμό που σας ενδιαφέρει.


Επικοινωνία

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;
Συμπληρώστε το όνομά σας.
Συμπληρώστε το τηλέφωνό σας.
Συμπληρώστε το Email σας.
Συμπληρώστε τι σας ενδιαφέρει

210 3008045 ή 22910 23330
Σταθερό:
6940 990 681
Κινητό:
info@solaire.gr
Email: